Biblioteka czynna po telefonicznym umówieniu się. Można dzwonić w godz. 9.00-15.00.

"Mazowsze bliskie sercu" - konkurs fotograficzny

Opublikowano: czwartek, 02 July 2020

Załącznik do uchwały nr 773/135/20

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 9 czerwca 2020 r.

REGULAMIN

 

XV EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MAZOWSZE BLISKIE SERCU”

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Województwo Mazowieckie, zwane dalej „Organizatorem”.

 2. Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 3. Głównym celem Konkursu jest edukacja kulturalna i turystyczna uczestników, zwiększanie poczucia tożsamości regionalnej wśród uczestników oraz zachęta do lepszego poznania regionu Mazowsza – jego walorów krajobrazowych, turystycznych, zabytków oraz historii. Konkurs przyczynia się do promocji atrakcji turystycznych i kulturalnych naszego regionu, jak również do upowszechniania mody na aktywne spędzanie wolnego czasu.

 4. Temat XV edycji Konkursu - „Łączy nas Mazowsze”.

 5. Nabór fotografii będzie trwał od dnia ogłoszenia Konkursu do 31 lipca 2020 r.

   

 

II. Uczestnicy

§ 2.

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografów amatorów.

 2. Z udziału w Konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie/ zawodowo fotografią.

 3. Z udziału w Konkursie wyłącza się osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat zdobyły nagrodę w Konkursie lub brały udział w warsztatach organizowanych w ramach Konkursu.

 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 5. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do zgłoszenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na jego udział w Konkursie, zawartej w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu XV edycji Konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, zwanego dalej „Regulaminem”.

III. Warunki uczestnictwa

§ 3.

 1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego dla właściwej kategorii wiekowej. W tym celu, w okresie naboru fotografii, należy przesłać zgłoszenie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wiadomość zatytułowana „Konkurs 2020musi zawierać:

  1. skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z zawartymi w nim świadczeniami, którego wzór stanowi:

   1. dla osób niepełnoletnich - załącznik nr 1 do Regulaminu,

   2. dla osób pełnoletnich - załącznik nr 2 do Regulaminu;

  1. maksymalnie 2 fotografie o preferowanych parametrach: plik w formacie JPG, rozdzielczość nie mniejsza niż 300 DPI, rozmiar do 5MB, jednak nie mniejszym niż 3000 px na dłuższym boku.

 1. Do Konkursu można zgłaszać fotografie własne odpowiadające tematycznie XV edycji Konkursu, wykonane jedynie na terenie województwa mazowieckiego.

 2. Nadesłane fotografie muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność uczestnika.

 3. Nie zezwala się na dokonywanie zmian kompozycji fotografii typu fotomontaż lub manipulacji cyfrowej.

 4. Organizator ma prawo nie zakwalifikować do Konkursu fotografii niezwiązanych z tematem Konkursu, zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, naruszających prawo polskie lub prawa osób trzecich, wadliwych technicznie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) oraz przesłane poza terminem naboru.

 5. Zgłoszenia wypełnione na innych formularzach, niż stanowiące załączniki do Regulaminu, nie będą rozpatrywane.

 6. W trakcie oceny formalnej uczestnik Konkursu ma możliwość uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania, z Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, informacji o stwierdzonych brakach formalnych.

 7. Przyjęcie zgłoszenia oraz zakwalifikowanie fotografii do Konkursu zostanie potwierdzone przez Organizatora zwrotną wiadomością mailową.

 8. Placówki typu szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury, kółka zainteresowań, itp., mogą zgłaszać do Konkursu swoich uczniów/ kursantów przesyłając fotografie każdej osoby wraz
  z formularzem zgłoszeniowym w odrębnym mailu (jeden mail, jedno zgłoszenie).


IV. Rozstrzygnięcie Konkursu

§ 4. Jury Konkursu

 1. Oceny fotografii dokona Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.

 2. W skład Jury wchodzą:

  1. przedstawiciele Organizatora (do 6 osób);

  2. przedstawiciele ASP (do 3 osób).

 3. Do zadań Jury należy w szczególności zakwalifikowanie fotografii zgłoszonych do Konkursu, dokonanie ich oceny oraz wybór laureatów.

 4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 5. Marszałek Województwa Mazowieckiego określi w drodze zarządzenia skład osobowy, szczegółowe zadania oraz zasady działania Jury , w terminie do 31 lipca 2020 r.

§ 5. Wybór Laureatów

 1. Spośród fotografii wykonanych i nadesłanych przez uczestników Jury oceni i wybierze 5 zwycięskich fotografii w terminie do 30 dni po zakończeniu naboru prac.

 2. Dodatkowo zwycięskie fotografie wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą laureata Konkursu publiczności. Głosowanie odbędzie się na stronie www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia zwycięzców Konkursu. Uczestnik Konkursu, którego fotografia zdobędzie najwięcej głosów (like’ów) otrzyma nagrodę publiczności. W przypadku otrzymania takiej samej ilości głosów w wyznaczonym terminie, wydłużony zostanie czas głosowania o kolejną dobę.

 3. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub telefonicznie na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu.

 4. Lista laureatów, zawierająca imię i nazwisko oraz ewentualnie wizerunek (zdjęcie), może zostać opublikowana m.in. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl oraz na portalu społecznościowym www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski, a także może zostać opublikowana w prasie lokalnej, mediach i wydawnictwach - w celu popularyzacji Konkursu oraz niekomercyjnej promocji województwa mazowieckiego.

§ 6. Nagrody

 1. Nagrodami dla laureatów Konkursu są:

  1. I nagroda w wysokości 3 500,00 zł;

  2. II nagroda w wysokości 2 500,00 zł;

  3. III nagroda w wysokości 2 000,00 zł;

  4. Dwa wyróżnienia po 700 zł każde;

  5. nagroda publiczności - internautów w wysokości 1 000,00 zł.

§ 7. Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia fotografii, oświadcza, że przysługują mu do nich autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.

 2. Uczestnik Konkursu udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania
  (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;

  2. wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie;

  3. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie fotografii, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

  4. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;

  5. przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu;

  6. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, produkt placement, public relations;

  7. inne przypadki rozpowszechniania fotografii, w tym wyświetlanie fotografii i ich utrwaleń;

  8. dokonywanie opracowań fotografii, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji fotografii, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

 3. Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji.

V. Postanowienia końcowe

§ 8.

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie - dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 2. Dane osobowe

  1. będą przetwarzane:

   1. w związku z dążeniem do zawarcia i realizacji umowy, za którą uważa się REGULAMIN XV EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MAZOWSZE BLISKIE SERCU”;

   2. mogą zostać przekazane Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, być publikowane w prasie, mediach lub wydawnictwach lub wykorzystywane w innej formie w celu popularyzacji Konkursu oraz niekomercyjnej promocji województwa mazowieckiego w szczególności na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl oraz na portalu społecznościowym www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski;

   3. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;

  1. będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji, dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności.

 1. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych;

  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich będzie skutkowało niezakwalifikowaniem do Konkursu.

 2. Przystępując do Konkursu, każdy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią i akceptacji jego warunków.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania fotografii zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich m.in. na stronach internetowych, w prasie i wykorzystywania ich w innej formie w celu popularyzacji Konkursu oraz niekomercyjnej promocji województwa mazowieckiego.

 4. W przypadku wykorzystania danej fotografii każdorazowo zostaną podane imię i nazwisko autora.

 5. Z tytułu wykorzystania fotografii autorom nie przysługują honoraria.

§ 9.

 1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu
  i oświadczeniem, że zostały one wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę
  na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.

 2. W razie skierowania przeciw Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych
  z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania z fotografii zgłoszonej do Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, autor tego zdjęcia zobowiązany jest zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności, a w tym w szczególności zaspokoić uzasadnione zgłoszone roszczenie, roszczenie zasądzone lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienia
  i odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego.

§ 10.

Fotografie zgłoszone do Konkursu pozostaną w zbiorach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

§ 11.

 1. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w czasie jego trwania.

 2. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane fotografie nie będą wykorzystywane przez Organizatora.

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

Wszelkie informacje o Konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 532, (22) 59 79 534 lub wysyłając pytania na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Odsłony: 60